Σέρβερας: Απάνου / Ντιτζέης: Γιορδάνης ο ταβερνιάρης / Λαλάει: ThRAKs PANKC (Thrax Punks) - Mpaúntouska - (1/8)