Σέρβερας: Down / Ντιτζέης: Γιορδάνης ο ταβερνιάρης / Λαλάει: (0/0)