Σέρβερας: Απάνου / Ντιτζέης: Γιορδάνης ο ταβερνιάρης / Λαλάει: SOTHRIA MPELLOY - XWRIS PALTO (2/4)